Jesteś tutaj:

XVIII sesja Rady Powiatu

W dniu 24 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 13.00 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbędzie się XVIII Sesja zwyczajna Rady Powiatu.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”.
 4. Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych.
 5. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
 7. Przyjęcie „Informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 roku”.
 8. Przyjęcie „Informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2015 roku”.
 9. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 roku”.
 10. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2015 roku”.
 11. Przyjęcie „Informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2015/2016 ”.
 12. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Siedleckiego ”.
 13. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego ” w roku 2015.
 14. Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.
 15. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2018 za 2015 rok”.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego „Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2015” wraz ze „Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok”.
 17. Przyjęcie „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2015 rok”.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siedlce zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
 23. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
 24. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki.
 25. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej
  w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta subregionu siedleckiego”.
 26. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
 27. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
 28. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” .
 29. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 30. Podjęcie Uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi organowi właściwemu.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady.
 32. Interpelacje i zapytania Radnych.
 33. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady

/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry