Jesteś tutaj:

Szkody osobowe i majątkowe

Klienci punktu nieodpłatnej pomocy pytają -prawnik odpowiada.

Nie każda osoba, która doznała szkody osobowej lub majątkowej otrzymuje należną bądź satysfakcjonującą ją rentę, odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Źródłem szkody są m.in. wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, wypadki w pracy, zdarzenia które miały miejsce w palcówkach oświatowych oraz inne które trudno sklasyfikować i wymienić z uwagi na bogate historie życiowe z którymi zgłosili się nasi Klienci.

Co wówczas jeżeli dotyczy nas powyższy problem ?

Pierwszy krokiem jest identyfikacja źródła naszej szkody w ujęciu ogólnym czyli określenie czy wynika ona z czynu niedozwolonego, umowy czy też sprawca odpowiada na podstawie ustawy. Następnie musimy ustalić podmiot, od którego będziemy dochodzili naprawienia uszczerbku, którego doznaliśmy.

Jeżeli wiemy na jakiej podstawie oprzemy odpowiedzialność sprawcy i zidentyfikowaliśmy podmiot odpowiedzialny to możemy przystąpić do próby ugodowego dochodzenia naszego roszczenia, zazwyczaj odbywa się ona w formie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela sprawcy.

W przypadku braku porozumienia ze sprawcą co do sposobu naprawienia szkody oraz wysokości świadczenia dalszym krokiem jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej .

Przede wszystkim już na etapie wstępnym gdy pojawi się rozbieżność pomiędzy naszym żądaniem, a ofertą sprawcy lub ubezpieczyciela sprawcy rekomendujemy skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, która wbrew reklamom nie ma nic wspólnego z hasłem „ jesteśmy skuteczni gdyż dochodzimy odszkodowań 20 lat wstecz bez żadnych kosztów „ które często spotykamy .

  1. Koszty dochodzenia roszczeń czy na pewno wysokie ?

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej wiąże się kosztami, ale nie zawsze.

Warto wiedzieć, że osoby które nie posiadają środków wystarczających na uiszczenie kosztów sądowych bez uszczerbku dla siebie i swojej rodziny mogą wystąpić z wnioskiem do sądu o zwolnienie od ich uiszczenia .

Wniosek taki w imieniu mocodawcy może przygotować pełnomocnik profesjonalny ( radca prawny lub adwokat) reprezentujący klienta lub sam Klient.

Koniecznym elementem wniosku o zwolnienie od kosztów jest oświadczenie o stanie majątku złożone na urzędowym formularzu, który co do zasady jest dostępny w Sądach.

Pomoc w sporządzeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych jest świadczona w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu siedleckiego m.in. w lokalizacji Siedlce ul. Piłsudskiego 40 (dotyczy osób uprawnionych do jej otrzymania).

W przypadku roszczeń majątkowych kwota opłaty sądowej uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, zatem aby uniknąć rozczarowania istotne jest określenie wysokości żądanego odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia w wysokości gwarantującej pozytywne rozstrzygnięcie sporu: to jest takiej, którą możemy dowieść lub racjonalnie oszacować.

Często rozczarowanie Klientów skuszonych reklamą uzyskania wysokiego odszkodowania wynika z przeszacowania roszczenia.

  1. Terminy czy na pewno 20 lat ?

Roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu.

Z uwagi na ograniczony zakres artykułu nie poruszam kwestii możliwości dochodzenia przedawnionego roszczenia, przerwania i zawieszenia biegu terminów przedawnienia oraz regulacji szczególnych odnoszących się do powyższego tematu.

Co do zasady termin przedawnia roszczenia o naprawienie szkody majątkowej wynosi 3 lata od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być późniejszy niż 10 lat od zdarzenia.

Zważyć jednak należy, iż powyższe dotyczy tylko szkody, której źródłem jest czyn niedozwolony.

Mityczny 20 letni termin, którym jesteśmy wabieni w reklamach dotyczy szkody wynikającej ze zbrodni lub występku w rozumieniu prawa karnego. Nie ma wówczas znaczenia czas, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie o osobie obowiązanej do jej naprawienia, a liczy się data zdarzenia.

Warto też pamiętać, iż źródłem szkody może być nie tylko tzw. delikt /czyn niedozwolony / ale też umowa, a raczej jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Wówczas nasza sytuacja jest inna zależna od uregulowań umownych lub ustawowych odnoszących się do danych umów, w tym terminów do dochodzenia roszczeń.

  • Czy na pewno otrzymam należne mi odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę?

Jeżeli doznaliśmy szkody na sobie możemy domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę będącego w istocie próbą oszacowania cierpień, bólu, niedogodności życiowych których doznaliśmy, odszkodowania, renty w tym kombinacji tych roszczeń.

Także poza powyższym możemy domagać się aby sprawca naszej szkody wyłożył z góry sumę potrzebą na koszty leczenia oraz koszty przygotowania do innego zawodu jeżeli staliśmy się inwalidą.

Upraszczając tematykę renty.

Istnieje możliwość przyznania renty tymczasowej jeżeli szkody nie da się dokładnie ustalić, a poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo niezdolność do pracy albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki na przyszłość.

Polskie prawo zna instytucję pełnej kompensaty szkody

Jeżeli roszczenia są zasadne i jesteśmy w stanie dowieść ich wysokości wszelkimi dowodami, które dopuszcza prawo rozstrzygnięcie sądu będzie pozytywne.

Jeżeli nie będziemy zadowoleni z rozstrzygnięcia to warto pamiętać, iż od wyroku sądu I instancji przysługuje nam apelacja na której skuteczne wniesienie możemy liczyć po spełnieniu określonych wymogów odnoszących się do wykazania uchybień sądu .

Istotne jest także dochowanie terminu do wniesienia apelacji wynoszącego co do zasady jedynie 14 dni .

Z uwagi na złożoność tematyki poruszono tylko niewielki wycinek tego niezmiernie istotnego problemu będący jedynie sygnalizacją i obaleniem pewnych mitów.

 

 r.pr Małgorzata Raczyńska

Raczyńska & Słoniec-Misiak Kancelaria Radców Prawnych s. c.

Do góry