Jesteś tutaj:

XVI sesja Rady Powiatu

W dniu 29 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 1400 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbędzie się XVI Sesja zwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Wręczenie Nagród Starosty za działalność w 2015 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego”.
 6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
 7. Przyjęcie „Informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku”.
 8. Przyjęcie „Informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2015 roku”.
 9. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2015 roku”.
 10. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2015 roku”.
 11. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w 2015 roku”.
 12. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 roku”.
 13. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej Reymontówka” w Chlewiskach w 2015 roku”.
 14. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2015 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i Zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej”.
 1. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2015 roku”.
 2. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.
 3. Przyjęcie „Informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2015 roku”.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
 7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry