Jesteś tutaj:

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, spółdzielnie socjalne osób prawnych, działające na terenie Powiatu Siedleckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie pn:

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach następujących Obszarów:

Obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowis

ko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

Obszar D – na likwidację barier transportowych do:

  • 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  • 250 000,00 zł dla autobusów;

Obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

W przypadku Obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacjo Osób Niepełnosprawnych ustalił termin składania do Oddziału Mazowieckiego PFRON:

  1. wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 29 lutego do dnia 25 kwietnia 2016 roku,
  2. wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 29 lutego do dnia 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje  na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Program wyrównywania różnic między regionami III) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski Projektodawców składane
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2016 roku

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON –> Programy realizowane obecnie –> Program wyrównywania różnic między regionami III) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach (pok. nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz pod numerem 25/ 644-81-72.

Prosimy o dołączanie do składanych w wersji papierowej wniosków również wersji elektronicznych.

Sporządziła:
Anna Szymańska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry