Jesteś tutaj:

XIV sesja Rady Powiatu

W dniu 26 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbędzie się XIV  Sesja zwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wręczenie pucharów dla najlepszych gmin w „Powiatowym Współzawodnictwie Gmin w Sporcie LZS za 2015 rok”.
4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie „Informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2015 roku”.
7. Przyjęcie „Informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2015”.
8. Przyjęcie „Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2015”.
9. Przyjęcie „Informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2015 roku”.
10. Przyjęcie „Informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w roku 2015”.
11. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2015 roku”.
12. Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok”.
13. Przyjęcie „Informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2015 roku”.
14. Przyjęcie „Informacji o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich w 2015 roku”.
15. Przyjęcie „Informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2015 Roku”.
16. Przyjęcie „Informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” w 2015 roku”.
17. Przyjęcie „Sprawozdań z działalności merytorycznych Komisji Rady Powiatu
w roku 2015” :
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
18. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2015 roku”.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania i składu Komisji Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2016 roku.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
24. Informacja Przewodniczącego Rady.
25.Interpelacje i zapytania Radnych.
26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry