Jesteś tutaj:

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpiecznie Gospodarstwo Rolne”

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

Regulamin konkursu

Zgłoszenie do konkursu

Sporządził: Marek Zając
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa
Lekarskiego PT KRUS w Siedlcach ul. Brzeska 39 08-110 Siedlce tel.
25-644-16-40 fax. 25-640-93-29 e-mail; siedlce@krus.gov.pl

Załączniki

Do góry