Jesteś tutaj:

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES podjęło współpracę w zakresie tworzenia na terenie diecezji siedleckiej instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

W efekcie tej współpracy powstał projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”, który jest realizowany od 1 stycznia 2016 r. Działania w ramach podjętej inicjatywy są współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej osoba pokrzywdzona lub / i osoba jej najbliższa będą mogły korzystać nieodpłatnie z następujących form pomocy:

 • poradnictwo prawne;
 • poradnictwo psychologiczne/psychiatryczne;
 • psychoterapia;
 • doradztwo zawodowe ukierunkowane na wejście na rynek pracy;
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym;
 • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych;
 • pokrywanie kosztów kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udzielania schronienia w formie mieszkania interwencyjnego w sytuacji występowania zagrożenia dla zdrowia i życia osoby pokrzywdzonej w związku z doświadczanym przestępstwem;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dofinansowanie do czynszu i opłat eksploatacyjnych w sytuacji gdy opłacanie tych kosztów jest utrudnione w konsekwencji doświadczanego przestępstwa (tylko w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa);
 • finansowanie dojazdu do „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” w Siedlcach;
 • bonów żywnościowych;
 • zakupu odzieży, obuwia oraz środków czystości;
 • organizacji wyjazdu wakacyjnego dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem połączonego z realizacją oddziaływań psychologicznych/profilaktycznych.

Powyższe wsparcie będzie realizowane w:

 • siedzibie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach, ul. Budowlana 1,
  500 566 881/25 640 71 30

oraz w następujących filiach:

 • Skórzec – ul. Siedlecka 19, 08 – 114 Skórzec, tel. 500 566 876 / 500 566 881 / 25 640 71 30
 • Łosice – ul. Narutowicza 2, 08 – 200 Łosice, tel. 500 566 924 / 500 566 881 / 25 640 71 30
 • Łaskarzew – ul. Alejowa 13, 08 – 450 Łaskarzew, tel. 500 566 898 / 500 566 881 /25 640 71 30
 • Stały Punkt Mobilny CPI w Trojanowie – 08 – 455 Trojanów 57 A, tel. 500 566 881 / 25 640 71 30

Dostępność wsparcia w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej jest uregulowana w Regulaminie Centrum.

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem oferowanym w ramach projektu mogą zgłosić się do siedziby przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 500 566 881 lub 25 640 71 30 oraz pod adresem e – mail: siedlce.cpi@caritas.pl.

Sporządziła:
Patrycja Radomyska
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry