Jesteś tutaj:

XIII sesja Rady Powiatu

W dniu 18 grudnia 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach odbędzie się XIII  Sesja zwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie „Informacji o realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2014 – 2015.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego dla niepublicznych szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2015 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Siedleckiego w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
12. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 rok.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
17. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego.
1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków Klubów Radnych,
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach,
4) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach i wniosków Klubów Radnych,
5) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką,
6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku.
19. Informacja Przewodniczącego Rady.
20.Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry