Jesteś tutaj:

XII sesja Rady Powiatu

W dniu 30 października 2015 roku (piątek) o godz. 13.00 w Sali 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się XII  Sesja zwyczajna Rady Powiatu.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Wnioski do porządku obrad.
3.  Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji „ Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020 ”   w roku 2014 ”.
6. Przyjęcie „ Sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2015 ”.
7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020 ”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach przeprowadzonej analizy Oświadczeń Majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego.
13. Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry