Jesteś tutaj:

Informacja o wynikach konsultacji społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniach 2 września – 16 września 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Pełna treść informacji:

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SIEDLECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016”

W dniach 2 września – 16 września 2015 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem dokumentu opublikowano na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na platformie e-Urząd (e- Konsultacje społeczne) oraz przesłano organizacjom pozarządowym.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot, formę oraz termin konsultacji.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące propozycje:

Caritas Diecezji Siedleckiej wystąpił o uwzględnienie nw. propozycji:

1) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (prawne, psychologiczne, terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych) na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego
Stanowisko urzędu- akceptacja
Uzasadnienie:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach przychyla się do prośby umieszczenia w planie budżetu powiatu siedleckiego na 2016r. zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (prawne, psychologiczne, terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych) na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego. Nie mniej jednak widzi potrzebę dokonania zmian co do zakresu poradnictwa, zwracając szczególną uwagę na potrzebę wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy, ze względu na występujący problem przemocy w rodzinach w Powiecie Siedleckim.

2) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego
Stanowisko urzędu- akceptacja.
Uzasadnienie:
Caritas Diecezji Siedleckiej od lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotyczącego prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców powiatu siedleckiego. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ogranicza skutki niepełnosprawności i aktywizuje niepełnosprawnych zaopatrując ich w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. Im wcześniej potrzebująca osoba otrzyma pomoc, tym szybciej powróci do aktywności społecznej i zawodowej oraz uniknie schorzeń wtórnych. Wypożyczalnia uzupełnia działania ustawowe oferowane przez państwo. Akceptujemy ofertę na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, jednak nie widzimy zasadności w rozszerzeniu oferty o specjalistyczne poradnictwo z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w oparciu o ustawę „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” w tym również zajmuje się udzielaniem informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym nie jest zasadne zlecanie tego działania organizacji pozarządowej.

3) Letni wypoczynek dla dzieci z rodzin zastępczych
Stanowisko urzędu- akceptacja.
Uzasadnienie:
Tut. Centrum w ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleciło Caritas Diecezji Siedleckiej organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2015”. Celem realizacji zadania było zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku w górach, integracja środowiska zastępczego oraz stworzenie dzieciom z rodzin zastępczych szansy oderwania się od codzienności, od środowiska w którym żyją, umocnienie ich pozycji w grupie rówieśniczej, a co za tym idzie wzmocnienie własnej wartości. W naszej ocenie zasadne jest umieszczenie tego zadania w planie budżetu na 2016r. na realizację przez organizację pozarządową działań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach wystąpił o wprowadzenie do programu nw. zadań:

1) Wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego dla osób niepełnosprawnych z powiatu siedleckiego.
Stanowisko urzędu- akceptacja.
Uzasadnienie:
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach od lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotyczącego prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców powiatu siedleckiego. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ogranicza skutki niepełnosprawności i aktywizuje niepełnosprawnych zaopatrując ich w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. Im wcześniej potrzebująca osoba otrzyma pomoc, tym szybciej powróci do aktywności społecznej i zawodowej oraz uniknie schorzeń wtórnych. Wypożyczalnia uzupełnia działania ustawowe oferowane przez powiat. W naszej ocenie zasadne jest umieszczenie zadania w budżecie powiatu na 2016r.
2) Nieodpłatne wydawanie żywności unijnej, krajowej, z embarga na wschód
Stanowisko urzędu – nie uwzględniono.
Uzasadnienie :
Pomoc w ramach nieodpłatnego wydawania żywności unijnej, krajowej, z embarga na wschód kierowana dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie jest zadaniem powiatu. Realizacją tego zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zajmują się gminy, jak również Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach ustawy o pomocy społecznej. To w zakresie ich działalności znajduje się zaspokajanie zbiorowych potrzeb. W związku z powyższym nie jest zasadne umieszczenie zadania w budżecie powiatu na 2016r.
3) Wydawanie odzieży nowej i używanej, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego i mebli
Stanowisko urzędu – nie uwzględniono.
Uzasadnienie:
Powyższe zadanie jest realizowane przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej tym samym nie jest zasadne umieszczenie środków w budżecie powiatu na 2016 r. na jego realizację.
4) Choinka noworoczna dla dzieci z rodzin skrajnie ubogich oraz dzieci z rodzin zastępczych
Stanowisko urzędu – akceptacja
Uzasadnienie:
Polski Komitet Pomocy Społecznej od lat organizuje zabawę choinkową dla dzieci z rodzin skrajnie ubogich oraz dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu. Zadanie cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż przy wsparciu Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i tut. Centrum pomoc w postaci paczek trafia do rodzin skrajnie ubogich i dzieci z rodzin
zastępczych. W naszej ocenie zasadne jest umieszczenie zadania w budżecie ale nie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5) Wyprawka szkolna dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, dzieci, które samotnie wychowują matki lub ojcowie, typowanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Stanowisko urzędu- nie uwzględniono.
Uzasadnienie:
Powyższe zadanie jest realizowane przy wsparciu Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje na temat sytuacji rodzin wielodzietnych, ubogich posiadają Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej znajdujące się na terenie powiatu. Tym samym nie jest zasadne umieszczenie w budżecie powiatu powyższego zadania.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach wniosło nw. propozycje:

1) Zrezygnowanie z konkursu „ofert” dla organizacji ubiegających się o dofinansowanie w kwocie 1-3 tys. złotych i zastąpienie ich zwykłymi wnioskami o dofinansowanie.
Stanowisko urzędu – nie uwzględniono.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Ma on formę otwartego i powszechnie dostępnego konkursu w ramach środków określonych przez Zarząd Powiatu na poszczególne zadania.
2) Z organizacjami prowadzącymi stałą, powtarzalną działalność zawierać umowy o współpracy na 2-3 lata, a kwoty dofinansowania przyznawać aneksem.
Stanowisko urzędu – nie uwzględniono.
Uzasadnienie:
Otwarty konkurs ofert ma charakter przedmiotowy, nie podmiotowy. Oznacza to, że, zgodnie z art. 11 ww. ustawy:
Organy administracji publicznej:
1) wspierają (..) realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (ustawy), prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
2) powierzają w sferze zadań publicznych(…), realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 (ustawy), prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie.
Wsparcie lub powierzenie dotyczy realizacji zadania ze sfery publicznej przez organizację pozarządową, nie jest natomiast samo w sobie metodą wsparcia działalności tej organizacji.

Wpłynęło również jedno pismo o braku uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, po zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu w Siedlcach, przekazano pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.

STAROSTA
/-/ Dariusz Stopa

Siedlce, dnia 22 września 2015 roku

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry