Jesteś tutaj:

VII sesja Rady Powiatu

W dniu 29 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali 107 Starostwa Powiatowego
w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się VII  Sesja zwyczajna Rady Powiatu.
 

Porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Wnioski do porządku obrad.
3.  Podsumowanie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!” oraz VI Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie  dla rolników i sołtysów”.
4. Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych.
5.  Przyjęcie Protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
6. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
7. Przyjęcie „Informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego  w 2014 roku ”.
8. Przyjęcie „Informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2014 roku”.
9. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku ”.
10. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku”.
11. Przyjęcie „Informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2014/2015”.
12. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Siedleckiego”.
13. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2014”.
14. Przyjęcie „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.
15. Przyjęcie „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2018 za 2014 rok”.
16. Podjęcie  Uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
17. Przyjęcie „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki.
25. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego.
29. Przyjęcie „Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2014 roku”.
30. Informacja Przewodniczącego Rady.
31. Interpelacje i zapytania Radnych.
32. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry