Jesteś tutaj:

Przebudowa mostu z dojazdami w m. Roguziec

Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki – Zawady- Suchodół Wielki – Wojnów w m. Roguziec

Numer ogłoszenia: 129780 – 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Siedlecki , ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025-6447216, faks 025-6447155.

Adres strony internetowej zamawiającego: arch.powiatsiedlecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki – Zawady- Suchodół Wielki – Wojnów w m. Roguziec.

Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki

Załącznik nr 11a – dokumentacja projektowa – mostowa

Załącznik nr 11b – dokumentacja projektowa – drogowa

Informacja dla wykonawców – 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do góry