Jesteś tutaj:

Otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody

W dniu 17 grudnia 2013 roku w miejscowości Borki Kosy dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody na długości 10 346,82 m.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 8 992 110,84 zł, w tym środki pozyskane z Ministerstwa 3 000 000,00 zł, środki Gminy Zbuczyn 1 000 000,00 zł oraz Gminy Wiśniew 1 000 000,00 zł. Środki z budżetu powiatu siedleckiego wyniosły 3 992 110,84 zł.

Zakres wykonanych robót w ramach inwestycji:

 • przebudowa drogi powiatowej o łącznej długości 10 346,82 m wraz z poszerzeniem do 6 m;
 • przebudowa chodnika na łącznej długości 4 759,18 m;
 • wykonanie zjazdów do gospodarstw domowych z kostki brukowej,
 • wykonanie zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego,
 • wykonanie zjazdów na pola z kruszywa łamanego,
 • wykonanie zatoki autobusowej;
 • wykonanie zatoki parkingowej;
 • przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej;
 • poprawa odwodnienia drogi powiatowej (rowy przydrożne, przepusty, ścieki korytkowe, ścieki pochodnikowe);
 • odnowienie oznakowania pionowego;
 • ustawienie barier i poręczy ochronnych;
 • wykonanie oznakowania poziomego
 • odtworzenie istniejących poboczy poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych w miejscu ich braku,
 • usunięcie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz utrudniających widoczność.

W uroczystości otwarcia przebudowanej drogi udział wzięli Pan Krzysztof Borkowski – Poseł na Sejm RP, w imieniu Posła Jacka Kozaczyńskiego Pan Marek Kordecki, w imieniu Posła Krzysztofa Tchórzewskiego Pan Janusz Ginter. A także Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Pan Andrzej Silny – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Pan Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn, Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew, Pan Stanisław Kondraciuk – Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn, Pan Józef Orzyłowski Przewodniczący Rady Gminy Wiśniew, ks. mgr lic Stanisław Chodźko – proboszcz parafii Świętego Stanisława i Aniołów Stróżów w Zbuczynie, a także przedstawiciele wykonawcy robót drogowych. Wśród przedstawicieli samorządu znaleźli się Radni Rady Powiatu Siedleckiego: Pani Barbara Rybaczewska, Pan Andrzej Wróbel, Pan Grzegorz Pomikło i Pan Kazimierz Prochenka, również przedstawiciele radnych Rad Gminy Zbuczyn i Gminy Wiśniew oraz Rad Sołeckich z Sołtysami okolicznych miejscowości na czele. Również licznie zgromadzili się miejscowi mieszkańcy.

Podczas otwarcia drogi przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz zebrani podkreślali jej znaczenie dla komfortu życia mieszkańców okolicznych miejscowości. Wojewoda Mazowiecki zaznaczył również wiodącą pozycję powiatu siedleckiego w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje drogowe. Przedstawiciele władz samorządowych wyrazili zadowolenie ze sprawnego wykonania inwestycji. Jak również jej wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i osób przejeżdżających. Podkreślono wagę lokalnych dróg dla codziennego życia mieszkańców i użytkowników.

Opracował:
Wydział Spraw Społecznych i Promocji
Anna Kaźmierczak-Sołoducha

Do góry