Jesteś tutaj:

Otwarcie inwestycji drogowych w gminach Skórzec i Kotuń

W dniu 10 października br. w miejscowości Czerniejew, odbyło się oficjalne oddanie do użytku powiatowej inwestycji drogowej przebiegającej przez teren gmin Skórzec i Kotuń. W uroczystości udział wziął Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski, Wójt Gminy Skórzec Stanisław Kaliński, Wójt Gminy Kotuń Sławomir Adamiak, jak też radni powiatowi i gminni, przedstawiciele wykonawcy robót drogowych oraz liczna grupa mieszkańców miejscowości, przez które przebiega zmodernizowany odcinek drogi.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa ciągów dróg powiatowych: Nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka Stany – Czerniejew – Ozorów, Nr 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny – Niechnabrz, Nr 3602W Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga Nr 2, stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec z drogą krajową nr 2 w miejscowości Jagodne na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg na ogólnej długości 4417 m.b. oraz szerokości jezdni 6,0 m. Projekt został zrealizowany w 2012 roku przy udziale środków PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ.
Celem realizacji projektu było stworzenie bezpiecznego, nowoczesnego oraz dogodnego układu komunikacyjnego, który kompleksowo rozwiązuje problem komunikacyjny na terenie miejscowości, przez które przebiegają przedmiotowe drogi.

Przebudowa ww. ciągu drogowego wpłynie na zwiększenie płynności ruchu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

 • poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6 m,
 • wykonanie nowej nawierzchni drogi,
 • odseparowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych poprzez wykonanie chodników,
 • wykonanie zjazdów,
 • wykonanie zatok autobusowych,
 • korektę nienormatywnych łuków,
 • wykonanie odwodnienia drogi,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami innych kategorii,
 • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wyznaczenie przejść dla pieszych),
 • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, (wyznaczenie linii segregacyjnych),
 • wyznaczenie linii przystankowych,
 • wymianę zniszczonego oraz uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego,
 • ustawienie barier ochronnych na łukach drogi,
 • ustawienie lustra drogowego, w celu poprawy widoczności na pięcio wlotowym skrzyżowaniu dróg,
 • usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej, w tym usunięcie z pasa drogowego zakrzaczeń oraz drzew, które stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego i powodują brak dostatecznej widoczności.

Wartość projektu ogółem: 2.703.473 zł, w tym:

 • Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – 806.982 zł,
 • środki powiatu – 1.476.491 zł,
 • gmina Skórzec – 300.000 zł,
 • gmina Kotuń – 100.000 zł,
 • partnerzy prywatni – 20.000 zł.

Do góry