Jesteś tutaj:

Otwarcie inwestycji drogowych na terenie gmin Siedlce, Mokobody i Korczew

7 grudnia 2011 r. to data oficjalnego oddania do użytku zmodernizowanych odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gmin Siedlce, Mokobody i Korczew.

W uroczystych spotkaniach na wspomnianych drogach oprócz licznych grup mieszkańców udział wzięli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, poseł Krzysztof Borkowski, poseł Jacek Kozaczyński, Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski oraz przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu w Siedlcach, wójtowie gmin Siedlce, Korczew i Mokobody oraz kapłani z biskupem drohiczyńskim ks. Antonim Dydyczem.

Otwierane inwestycje to:
1. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3608W Nowe Opole – Kisielany Żmichy – droga nr 696 i Nr 3662W Mokobody – Zaliwie Piegawki – Niwiski długości 10105 m.b.”. Ogółem wartość zadania wyniosła 5.375.289,09 zł.

Powiat siedlecki na realizację przedmiotowego zadania pozyskał środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2.687.644,00 zł. Ponadto zadanie to wsparły finansowo lokalne samorządy, przez których przebiega przebudowywana droga: gmina Siedlce – 600.000,00 zł, gmina Mokobody – 500.000,00 zł oraz trzy prywatne firmy z Opola Nowego w wysokości 6000,00 zł. Z budżetu powiatu siedleckiego na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono 1.581.645,09 zł.

Prace rozpoczęto w dniu 6 września 2011 roku i zakończono dnia 30 listopada 2011 roku.

Głównym celem realizacji zadania było zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na tej drodze. W związku z tym, w ramach zadania wykonano szereg elementów mających istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym m.in.:

  • poszerzenie istniejącej nawierzchni oraz nową nawierzchnię na długości 10105 m.b.,
  • chodniki w miejscowościach: Opole Nowe, Niwiski, Ziomaki, Żuków o łącznej długości 3752 m.b.,
  • zatoki postojowe oraz zatoki autobusowe w Opolu Nowym i Niwiskach,
  • oznakowanie poziome i pionowe oraz barieroporęcze i bariery ochronne na przepustach.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3620W Korczew – Przekop – Drażniew oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr 74/2 we wsi Bużyska” – długości 4450 m.b. Ogółem wartość wyniosła 5.509.669,27 zł.

Powiat siedlecki na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dotację z rezerwy celowej w wysokości 4.800.000,00 zł. Zadanie to wsparła finansowo gmina Korczew w wysokości 200.000,00 zł. Z budżetu Powiatu Siedleckiego na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono 509.669,27 zł.

Prace rozpoczęto w dniu 25 maja 2011 roku i zakończono dnia 31 października 2011 roku.

Zakres robót obejmował odbudowę korpusu drogi zniszczonej na skutek powodzi, odbudowę zniszczonych przepustów lub wykonanie nowych przepustów, wykonania nasypu oraz wykonanie podbudowy wraz położeniem nawierzchni bitumicznej na dotychczasowych odcinkach drogi o powierzchni gruntowej i żwirowej.

3. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3936W droga nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin” – długości 6060 m.b. Ogółem wartość wyniosła 4.448.530,84 zł.

Powiat siedlecki na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dotację z rezerwy celowej w wysokości 3.800.000,00 zł. To zadanie również wsparła finansowo gmina Korczew w wysokości 325.000,00 zł. Z budżetu powiatu siedleckiego na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono 323.530,84 zł.

Prace rozpoczęto w dniu 9 września 2011 roku i zakończono dnia 30 listopada 2011 roku.

Zakres robót obejmował wykonanie odbudowy odcinków zniszczonej nawierzchni bitumicznej, brukowcowej i żwirowej uszkodzonej w skutek kilkakrotnego ich zalania przez wodę z rzek Bug i Myśla.

Głównym celem realizacji dwóch ostatnich zadań było poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Bużyska, Mogielnica i Szczeglacin, zabezpieczenie ich przed kolejnymi zalaniami i podtopieniami oraz poprawa warunków komunikacji na przedmiotowych drogach.

Inwestycje w gminie Korczew były możliwe dzięki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa związanej z usuwaniem skutków zalania terenów w następstwie podniesienia się wód płynących i stojących mających charakter klęski żywiołowej.

Do góry